ثبت مشخصات فردي
 نام:* نام خانوادگي: *
تحصيلات:
select
رشته تحصيلي:*
جنسيت:
select
*
 وضعيت تاهل:
select
*
  شماره كارمندي:
(اعداد بدون خط تيره و مميز و... وارد شود)
*  نام پدر:*
  شماره شناسنامه:
( مقدار عددي بدون خط تيره و مميز و... وارد شود)
*   كد ملي :
(مقدار عددي 10 عدد بدون خط تيره و مميز و... وارد شود)
*
  تاريخ تولد: *   
 شغل:
  (منظور از شغل خدمتي است كه فرد در واحد انجام مي دهد)
*پست سازماني:
(بر اساس حكم كارگزيني تكميل شود)
  محل اشتغال:
select

 منظور از محل اشتغال، محلي است كه در آن شاغل مي باشد(مثال: اگر دانشكده داروسازي شاغل مي باشيد ولي حقوق خود را از بيمارستان شريعتي دريافت مي كنيد، محل اشتغال خود را، دانشكده داروسازي انتخاب نماييد)

واحد دريافت حقوق:
select

 منظور از واحد دريافت حقوق، محلي است كه حقوق خود را از آنجا دريافت مي نماييد.(مثال: اگر در ستاد مركزي دانشگاه شاغل مي باشيد ولي حقوق خود را از بيمارستان بهارلو دريافت مي كنيد، محل خدمت خود را، بيمارستان بهارلو انتخاب نماييد.)

  سابقه خدمت (سال استخدام):*  نوع استخدام:
select
*
نوع ايثارگري:
select
*
 كد ايثارگر:
*
رسته شغلي:
(بر اساس حكم كارگزيني تكميل شود)
select
*
رشته شغلي:
(بر اساس حكم كارگزيني تكميل شود)
select
*

 رسته و رشته شغلي خود را فقط مطابق رشته شغلي مندرج در حكم كار گزيني خود انتخاب فرماييد.(كاركنان رسمي و پيماني مظابق بند 12 حكم كارگزيني و كاركنان قراردادي مطابق بند 16 حكم كارگزيني) در انتخاب رسته و رشته خود دقت نماييد. مسئوليت صحت انتخاب بر عهده شخص متقاضي مي باشد و دانشگاه مسئوليتي در قبال اشتباه صورت گرفته در اين زمينه و نتايج حاصل از آن ندارد. اگر از رسته و رشته شغلي خود مطمئن نيستيد لينك كليك كنيد)

 شماره تلفن همراه :
(مقدار عددي يازده رقمي - با تو جه به اينكه بازيابي كلمه عبور از طريق شماره تلفن همراه مي باشد لطفا شماره صحيح وارد نماييد.)

*تلفن ثابت:
(لطفا كد شهرستان را وارد نماييد. مثال: 02144205965)
*
سطح مديريت:
select
*

لطفا مطابق پست سازماني مندرج در بند 11 حكم كارگزيني خود(در صورتي كه در بخش الف بند 21 حكم كارگزيني خود فوق العاده مديريت به شما تعلق مي گيرد)سطح مديريتي را انتخاب فرماييد. در انتخاب سطح مديريتي خود دقت نماييد. مسئوليت صحت انتخاب سطح مديريتي بر عهده شخص متقاضي مي باشد و دانشگاه مسئوليتي در قبال اشتباه صورت گرفته در اين زمينه و نتايج حاصل از آن ندارد).
لينك


 
     
Powered by Tetis BPMS